سوپر آلیاژ

سوپرآلیاژدر واقع آلیاژی مقاوم در برابر حرارت، خوردگی و اکسیداسیون هستند که تا دماهای بالا نیز استحکام و خواص مکانیکی خود را حفظ می کنند(مقاومت به خزش بالایی دارند).

فلزات و آلیاژها معمولا در دماهای بالا استحکام و مقاومت خود را از دست داده و دچار افت خواص شدید می شوند. سوپرآلیاژها در واقع آلیاژهای مقاوم در برابر حرارت، خوردگی و اکسیداسیون هستند که تا دماهای بالا نیز استحکام و خواص مکانیکی خود را حفظ می کنند(مقاومت به خزش بالایی دارند). سوپر آلیاژها از لحاظ ترکیب شیمیایی به چهار دسته ذیل تقسیم می شوند:

سوپرآلیاژهای پایه نیکل
سوپرآلیاژهای پایه نیکل-آهن
سوپرآلیاژهای پایه کبالت
سایر سوپرآلیاژها

 

Copyright © 2010 - www.MetalAndSteel.ir All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI