تسمه

تسمه

نوع و سایز شاخه وزن

قیمت ( تومان )

 هر کیلو تسمه 20x5 12 متری 2 1,640
 هر کیلو تسمه 25x5 12 متری - 1,640
 هر کیلو تسمه 30x5 12 متری - 1,640
 هر کیلو تسمه 40x5 12 متری - 1,640
 هر کیلو تسمه 50x5 12 متری - 1,640

Copyright © 2010 - www.MetalAndSteel.ir All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI