ورق سیاه

ورق سیاه

نوع و سایز شاخه وزن

قیمت ( تومان )

 هر کیلو ورق سیاه 2 رول 12 1,925
 هر کیلو ورق سیاه 3 6x1/5 220 1,830
 هر کیلو ورق سیاه 4 6x1/5 290 1,855
 هر کیلو ورق سیاه 5 6x1/5 360 1,850
 هر کیلو ورق سیاه 6 6x1/5 435 1,830
 هر کیلو ورق سیاه 8 6x1/5 580 1,850
 هر کیلو ورق سیاه 10 6x1/5 720 1,840
 هر کیلو ورق سیاه 12 6x1/5 865 1,770
 هر کیلو ورق سیاه 15 6x1/5 1080 1,875
 هر کیلو ورق سیاه 20 6x1/5 1445 1,700
 هر کیلو ورق سیاه 25 6x1/5 1805 1,700
 هر کیلو ورق سیاه 30 6x1/5 2165 1,700

Copyright © 2010 - www.MetalAndSteel.ir All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI