صفحه ستون


 
صفحه ستون
نوع و سایز شاخه وزن

قیمت ( تومان )

 هر کیلو ورق 8 برش خورده - 1,850
 هر کیلو ورق 10 برش خورده - 1,850
 هر کیلو ورق 12 برش خورده - 1,830
 هر کیلو ورق 15 برش خورده - 1,870
 هر کیلو ورق 20 برش خورده - 1,720
 هر کیلو ورق 25 برش خورده - 1,720

Copyright © 2010 - www.MetalAndSteel.ir All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI