ناودانی


 
ناودانی
نوع و سایز شاخه وزن

قیمت ( تومان )

 هر کیلو ناودانی 6.5 6 متری 42 1,770
 هر کیلو ناودانی 8 6 متری 42 1,710
 هر کیلو ناودانی 10 6 متری 52 1,690
 هر کیلو ناودانی 12 6 متری 64 1,690
 هر کیلو ناودانی 14 12 متری 155 1,690
 هر کیلو ناودانی 16 12 متری 170 1,690
 هر کیلو ناودانی 18 12 متری 215 2,250
 هر کیلو ناودانی 20 12 متری 230 2,270

Copyright © 2010 - www.MetalAndSteel.ir All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI