اسپیسر تیرچه

اسپیسر تیرچه قالب های فوندوله

دارای درپوش که مانع ورود شیره بتن به داخل می شود

اسپیسر تیرچه قالب های فلزی با یک تقویت

تنظیم فاصله دقیق بین آرماتورهای تیرچه

اسپیسر تیرچه قالب فلزی با دو تقویتی

تنظیم فاصله دقیق بین آرماتورهای تیرچه

Copyright © 2010 - www.MetalAndSteel.ir All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI